CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

El centre està situat a la zona est de la localitat d’Inca, d’aquí el seu nom, en una zona molt transitada com és l’antiga carretera d’Alcúdia davant les conegudes cases dels mestres, entre la rotonda de Sineu i la de Llubí.

L’edifici està format per dos blocs de tres plantes cada un i un passadís que uneix els dos edificis. A part trobam el menjador i els patis d’infantil i primària.CP LLEVANT

El centre disposa de tres unitats pel cicle d’infantil i sis unitats pel cicle de primària. Infantil i primer cicle de primària estan ubicats a un bloc de l’edifici mentre que l’altre es reserva per segon i tercer cicle de primària.

Les instal•lacions del centre estan bastant limitades aprofitant qualsevol racó com a lloc de reforç, sala de psicomotricitat… El centre no disposa de gimnàs i les classes d’educació física es realitzen al pati o davall el porxo els dies de pluja, la sala d’informàtica s’utilitza com a aula de reforç, lloc de reunions, aula de música, fins i tot el menjador s’utilitza com a aula de reforç… S’ha posat en funcionament l’aula d’acollida pels alumnes d’incorporació tardana.

El català és la llengua vehicular i amb la que els alumnes fan els seus primers aprenentatges. El centre pretén garantir un coneixement satisfactori del català i castellà, tant en forma oral com escrita, en finalitzar la primària tal i com demana la legislació vigent.

El centre presenta una realitat característica que al llarg dels darrers cursos s’ha anat repetint i fins i tot agreujant any rere any. Aquesta realitat és la diversitat social, cultural i lingüística de l’alumnat.

ADREÇA : Avinguda Jaume I sn telf.- 971500914 FAX.- 971507261    mail: ceipllevant@educaib.eu

mapa